Procedury Okręgowe

 

Aby uzyskać status członka zwyczajnego PTT należy kolejno:

• Wypełnić deklarację członka zwyczajnego (Pobierz).

• Wypełnioną deklarację wraz ze zdjęciem (1 egz.) należy przesłać / dostarczyć do Pani Luizy Kozioł – sekretarza Zarządu Okręgu Podkarpackiego (adres korespondencyjny: ul. Wspólna 10 39-320 Przecław). Zarząd Okręgu na najbliższym posiedzeniu dokonuje przyjęcia nowego członka zwyczajnego PTT poprzez głosowanie.

• Dokonać opłaty składki członka zwyczajnego na dany rok. Informację o tym należy przesłać do Skarbnika Zarządu Okręgu (Pani Joanna Kamińska, adres e-mail gasiek@poczta.onet.pl).

 

Aby uzyskać status członka wspierającego PTT należy kolejno:

• Wypełnić deklarację członka wspierającego (Pobierz).

• Wypełnioną deklarację wraz z dokumentem/ami poświadczającymi prowadzoną działalności (wypis z KRS, wypis z CEIDG lub dokument poświadczający prowadzenie przedmiotowej działalności w przypadku instytucji kultury) należy przesłać / dostarczyć do Pana Piotra Kwaśniaka- Członka Zarządu Okręgu Podkarpackiego (adres korespondencyjny: Krasne 158, 36-007 Krasne). Zarząd Okręgu na najbliższym posiedzeniu dokonuje przyjęcia nowego członka wspierającego PTT poprzez głosowanie.

• Dokonać opłaty składki członka wspierającego na dany rok. Informację o tym należy przesłać do Skarbnika Zarządu Okręgu (Pani Joanna Kamińska, adres e-mail gasiek@poczta.onet.pl).

 

Aby uzyskać książeczkę startową PTT należy kolejno:

• Wypełnioną deklarację członka zwyczajnego wraz ze zdjęciem (1 egz.) należy przesłać / dostarczyć do Pani Luizy Kozioł – sekretarza Zarządu Okręgu Podkarpackiego (adres korespondencyjny: ul. Wspólna 10 39-320 Przecław).

• Dokonać jednorazowej opłaty za wyrobienie książeczki na konto Zarządu Okręgu Podkarpackiego w wysokości 20 zł. Informację o tym należy przesłać do Skarbnika Zarządu Okręgu (Pani Joanna Kamińska, adres e-mail gasiek@poczta.onet.pl).


Opłaty obowiązujące na rok 2022

Wykaz obowiązujących opłat na rok 2017 znajduje się w „CENNIKU PTT na rok 2017” (Pobierz Cennik). Cennik podaje na jakie konto dana opłata ma być dokonana.

Obowiązujące numery kont:

Konto Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT:
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE OKRĘG PODKARPACKI
– nr 47 9161 0001 0006 4709 2000 0010

 

Konto Zarząd Głównego PTT
ZARZĄD GŁÓWNY PTT
– nr 07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

 

 

 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W OKRĘGU PODKARPACKIM PTT

 

Zarząd Okręgu Podkarpackiego zwraca się z prośbą do każdego klubu (członka wspierającego)

w Okręgu Podkarpackim PTT o podjęcie następujących działań oraz stosowanie poniższych procedur:

 

1. Regularne (do 5 stycznia i 30 września każdego roku) przesyłanie do Administratora Okręgu Podkarpackiego PTT zmian oraz danych dotyczących nowych par i tancerzy w CBD: 

• rozłączeniu nie tańczących już par,

• utworzeniu nowych par – podanie kto z kim tańczy , w jakiej kategorii i klasie

(Sport/Rekreacja/Hobby)

• zwolnieniu z przynależności klubowej (dot. również zwolnień z przynależności klubowej osób nie będących już czynnymi tancerzami).

• zawieszeniu pary / tancerza

• utworzeniu nowego tancerza i nadanie kodu ID w CBD ( najpierw tworzymy nowego tancerza w CBD, a następnie po nadaniu kodu ID opłacamy licencję)

• wpłata licencji

• wszelkie inne zmiany (gdy np. dane w CBD należy skorygować).

 

 

2. Sposób zgłaszania zmian w CBD do Administratora Okręgu Podkarpackiego PTT: 

• zmiany zgłaszane są mail’em przez trenera lub osobę upoważnioną przez klub,(w przypadku osoby upoważnionej, trener zobowiązany jest przesłać Administratorowi Okręgu Podkarpackiego PTT nazwisko, imię oraz adres mail’owy tej osoby.

• w bazach generowanych na najbliższe turnieje, znajdą się te zmiany, które zostaną zgłoszone

do wtorku włącznie, zmiany zgłoszone w środy i później, znajdą się w CBD od następnego tygodnia.

 

3. Przesyłanie do Skarbnika i Administratora Okręgu Podkarpackiego PTT corocznie do dnia 5 stycznia zbiorczej listy z opłaconymi licencjami tancerzy (członków zwyczajnych PTT) wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto Okręgu Podkarpackiego PTT (klubu przygotowują listy zbiorcze i dokonują wpłaty jednym przelewem dla wielu osób).

 

4. Przesyłanie regularne do Skarbnika Zarządu Okręgu informacji w zakresie dokonywanych na konto okręgu wpłat (licencje, składki, dopłaty przy zmiany kat. z rekreacji na sport, opłaty za turnieje).

 

5. Przesyłanie przez tancerzy (członków zwyczajnych PTT) do Prezesa Zarządu Okręgu oświadczeń o zmianie okręgu (dot. np. sytuacji, gdy tancerz/para wyjeżdża na studia poza okręg podkarpacki i chce kontynuować karierę taneczną w barwach klubu z innego okręgu).

 • wymóg nałożony uchwałą Prezydium ZG PTT nr 69/2005 z dnia 6.11.2005r. (wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego PTT www.ptt.rzeszow.pl)

• po otrzymaniu oświadczenia Prezes przesyła w/w dokument do Administratora Okręgu, który na tej podstawie dokonuje zmiany w CBD.

 

6. Regularne sprawdzanie przez trenerów i pary swoich danych w CBD.

• Każdy klub, korzystając ze swojego numeru ID oraz hasła – tych samych jakich używa się do rejestracji on-line – ma możliwość sprawdzania danych w CBD dot. par, tancerzy, odnotowanych licencji, posiadanych punktów itd. Również tancerze maja taką możliwość poprzez swój kod ID ( numer tancerza w CBD ) oraz hasło, którym jest data urodzenia w formacie RRRRMMDD. W razie problemów Administrator Okręgu udziela niezbędnej pomocy w tym temacie.

• W przypadku startu tancerza w kategorii Sport/Hobby lub jego przejścia z kat. Rekreacja do kat. Sport lub Hobby konieczne jest dokonanie jednorazowej opłaty za ID w wysokości 20 zł.

 

7. W sytuacji gdy zgłoszona na turniej para nie może na niego przyjechać klub (trener lub osoba upoważniona przez klub) ma obowiązek poinformować o tym organizatora turnieju odpowiednio wcześniej przed jego rozpoczęciem.

 

8. Zatwierdzanie praw organizacji turniejów:

 

Krok 1 – UMIESZCZENIE TURNIEJU W KALANDARZU IMPREZ

 

Konsultacja wstępna oraz przesłanie wniosku o przyznanie praw organizacji turnieju (załącznik nr 1 do Procedury umieszczania turnieju tańca w kalendarzu PTT z dnia 1 września 2010 r. – dostępny na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego PTT www.ptt.rzeszow.pl) do Pana Krzysztofa Mendrali (członek Zarządu odpowiedzialny za koordynację kalendarza, adres e-mail: kzyhuq@interia.pl ), który przesyła przedmiotowy wniosek do wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu mają 3 dni na udzielenie drogą mailową zwrotnej odpowiedzi (głosowanie). Wynik głosowania przesyłany jest do Administratora Okręgu, który zamieszcza turniej w kalendarzu imprez.

 

Krok 2 – ZAPROPONOWANIE SKŁADU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ TURNIEJU

 Procedura zatwierdzenia składu komisji sędziowskiej turnieju:

 • Konsultacja z Administratorem Okręgu, którzy sędziowie nie mogą być typowani na proponowany dzień organizacji turnieju, ze względu na okres obowiązywania karencji w Okręgu Podkarpackim – okres 2 tygodni (dwóch pełnych weekendów) przed i po turnieju, w którym zostali już zatwierdzeni.

 • Konsultacja wstępna w zakresie proponowanego składu komisji przesłana do Prezesa Zarządu Okręgu.

• Proponowany skład konsultowany jest z całym Zarządem Okręgu

 • Zatwierdzenie składu komisji sędziowskiej turnieju przez Zarząd Okręgu (głosowanie).

 

Zalecenia Zarządu Okręgu w zakresie proponowania składu komisji sędziowskiej turnieju:

 • Odmienny skład komisji sędziowskiej niż rok wcześniej na danym turnieju.

• Max 2 sędziów z tego samego okręgu (stosowanie przepisów uchwały Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT).

• Możliwie jak najmniejsza liczba sędziów-konsultantów klubu, który organizuje turniej.

 

Krok 3 – ZATWIERDZENIE REGULAMINU TURNIEJU 

Przesłanie do Administratora Okręgu – najpóźniej 1 miesiąc przed turniejem – projektu regulamin turnieju (załącznik nr 2 do Procedury umieszczania turnieju tańca w kalendarzu PTT z dnia 1 września 2010 r. – dostępny na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego PTT www.ptt.rzeszow.pl). Administrator Okręgu przesyła projekt regulaminu do członków Zarządu, którzy mają 3 dni na jego zatwierdzenie (głosowanie). Najpóźniej 2 tygodnie przed turniejem należy przesłać do Administratora Okręgu zgodną z wymogami grafikę (baner dolny oraz baner górny).

 

 

 

Procedury opracował zespół w składzie:

 1. Piotr Kwaśniak

 2. Mieczysław Kowalski

 3. Anna Niedzielska