Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT – 30 czerwca (wtorek) 2020r.

Sz.P.  Członkowie  Okręgu Podkarpackiego PTT

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT, zgodnie z uchwałą  nr 20/z/2020 z dnia  31.05. 2020r., zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT na dzień

30 czerwca (wtorek) 2020r.

I termin –godz.20.00

II termin- godz. 20.30

Miejsce zebrania:  II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 22.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zebrania  Sprawozdawczego.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Prezydium Zebrania.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności  Walnego Zebrania.

8.Zatwierdzenie porządku obrad.

9. Sprawozdania  za rok 2019  r.,

– z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT ,

– sprawozdanie finansowe (bilans) za w/w/ okres,

– z działalności   Komisji Rewizyjnej OP PTT,

– z działalności   Sądu Koleżeńskiego OP PTT.

11. Dyskusja  nad sprawozdaniami.

12.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdań.

13.Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy.

14.Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Podkarpackiego PTT.

Materiały na Walne Zebranie będą   dostępne w CBD PTT 14  dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

UWAGA: W przypadku braku   możliwości spotkania osobistego  ( w  związku z zarządzeniami odgórnymi ustawodawcy )w/w  zebranie odbędzie się  formie   elektronicznej zgodnie z klauzulą do w/w uchwały.

Załącznik 21a/z/2020

Walne Zebrania Okręgu Podkarpackiego PTT –on-line

w przypadku braku możliwości jego bezpośredniej realizacji związanej z obostrzeniami z powodu COVID- 19

Instrukcja działania:

  1. Jeżeli na 14 dni przed zwołanym terminem Walnego Zebrania ustawodawca nie zezwoli na odbycie spotkań tego typu, Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT przez CBD PTT wysyła do swoich członków wspierających (z prośbą o przekazanie do swoich członków zwyczajnych) oraz do członków zwyczajnych informację o sposobie elektronicznego odbycia Walnego Zebrania Okręgu PTT. Zarząd Okręgu tworzy dedykowane konto mailowe, np. zebraniepodkarpacieptt@gmail.com na które członkowie będą przesyłali zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zebraniu Okręgu. W dniu Walnego Zebrania Okręgu PTT na 30-60 minut przed, osoba wyznaczona przez Zarząd Okręgu PTT wysyła na adresy mailowe zgłoszone do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, link do spotkania na platformie ZOOM – na 60 minut przed Walnym Zebraniem należy utworzyć spotkanie –meeting,
  2. W terminie statutowym, czyli na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Okręgu należy zamieścić w CBD PTT wszystkie wymagane Statutem sprawozdania – każdy Okręg ma taką możliwość; materiały będą widoczne po zalogowaniu się do CBD PTT tylko dla członków,
  3. Proponujemy, aby odbywając Walne Zebranie Okręgu Podkarpackiego PTT on-line zastosować poniższy porządek Walnego Zebrania:

1)      Otwarcie Walnego Zebrania Okręgu PTT,

2)      Wybór Prezydium Walnego Zebrania – proponujemy wybór tylko Przewodniczącego,

3)      Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej – proponujemy wybrać jedną Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,

4)      Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,

5)       Zatwierdzenie porządku Zebrania,

6)      Sprawozdanie Zarządu Okręgu … ,

7)       Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

8)       Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej,

9)      Dyskusja nad sprawozdaniami,

10)  Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,

11)  Zakończenie Zebrania.

  1. Proponujemy, jeżeli to będzie możliwe  zastosowanie uproszczonej procedury Walnego Zebrania czyli bez pkt. 6 do pkt. 9,

Z poważaniem

Zarząd Okręgu Podkarpackiego  PTT

Możliwość komentowania została wyłączona.