Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Podkarpackiego PTT 22.06.2021!!!

Sz.P.  Członkowie  Okręgu Podkarpackiego PTT

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT, zgodnie z uchwałą  nr 24/z/2021 z dnia 19.05.2021r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Podkarpackiego PTT na dzień 22 czerwca (wtorek) 2021r.

I termin –godz. 19.30

II termin- godz. 20.00

Miejsce zebrania: Wojewódzki Dom Kultury , ul.Okrzei 7 Rzeszów.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zebrania  Sprawozdawczego.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Prezydium Zebrania.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności  Walnego Zebrania.

8.Zatwierdzenie porządku obrad.

9. Sprawozdania  za rok 2020  r.,

– z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT -Prezes ZOP PTT,

– sprawozdanie finansowe (bilans) za w/w/ okres -Skarbnik ZOP PTT,

– z działalności   Komisji Rewizyjnej OP PTT -Przewodniczący Komisji,

– z działalności   Sądu Koleżeńskiego OP PTT- Przewodniczący Komisji.

11. Dyskusja  nad sprawozdaniami.

12.Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy.

13.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdań.

14.Wybór Władz Okręgu Podkarpackiego PTT.

15.Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Podkarpackiego PTT.

Materiały na Walne Zebranie będą   dostępne w CBD PTT 14  dni przed wyznaczonym terminem zebrania.,po zalogowaniu na stronie internetowej PTT w zakładce informacje w pozycji: materiały sprawozdawcze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej okręgu podkarpackiego oraz Stowarzyszenia PTT.

Sprawozdanie Finansowe  Skarbnika ZOP PTT za 2020 rok

Planowany Budżet Okręgu Podkarpackiego  na Rok 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu Okregu Podkarpackiego za rok 2020 -31.03.2021

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 rok OP PTT

UWAGA: W przypadku braku   możliwości spotkania osobistego  ( w  związku z zarządzeniami odgórnymi ustawodawcy )w/w  zebranie odbędzie się  formie   elektronicznej zgodnie z klauzulą do w/w uchwały.

Możliwość komentowania została wyłączona.